.

  О проекте


  Наш опрос
.

  Лента новостей

  Cсылки
Статьи » Практика кадровика

Введите слово для поиска :

Договір з працівниками, за яких компанія оплачує вартість навчанняДоговір з працівниками, за яких компанія оплачує вартість навчання

У практиці господарювання відомі декілька способів врегулювання взаємовідносин між підприємством та його працівниками з приводу відшкодування працівниками витрат на навчання у випадку їх дострокового звільнення за власним бажанням. До таких способів, зокрема, можна віднести:

1) укладання письмового трудового договору, в якому передбачаються відповідні положення щодо відшкодування;

2) укладання договору позики, за яким підприємство надає працівнику суму, що дорівнює вартості навчання, з подальшим щорічним частковим прощенням позики. Тобто щорічно (або з іншою періодичністю) між підприємством та працівником підписується додаткова угода, за якою підприємство зменшує розмір позики, що підлягає поверненню працівником;

3) укладання договору поруки: працівник самостійно укладає договір на навчання, а підприємство виступає поручителем перед компанією, що здійснює навчання. Фактично у цій схемі підприємство як поручитель оплачує навчання, а працівник стає зобов'язаним перед підприємством. Далі, як і у випадку з позикою, періодично підписуються додаткові угоди, за якими підприємство зменшує (прощає) суму заборгованості працівника;

4) укладання цивільно-правового договору, який законодавством безпосередньо не передбачений, однак відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Правомірність укладання такого договору випливає зі змісту ст. 6 Цивільного кодексу України. За цим договором підприємство бере на себе зобов'язання організувати, забезпечити та оплатити навчання працівника, а працівник зобов'язується відшкодувати підприємству частину витрат на навчання пропорційно невідпрацьованому часу у випадку дострокового розірвання трудових відносин за власною ініціативою.

Аналіз законодавства та судової практики показує, що на сьогодні досягти умов, за яких би, з одного боку, підприємство мало правові підстави зобов'язати працівника, який звільняється за власним бажанням, відшкодувати вартість оплаченого підприємством навчання, а з іншого – працівник був упевнений у своїй позиції, можливо тільки шляхом укладення між підприємством та працівником цивільно-правового договору четвертого виду.

Три попередні з названих вище договорів також можуть укладатися, однак не позбавлені недоліків:


– з точки зору трудового законодавства, недопустимо передбачати у трудовому договорі наслідком звільнення працівника за власним бажанням його обов'язок відшкодувати витрати підприємства на навчання. Отже, не виключена ймовірність того, що достатньо поінформовані працівники у судовому порядку зможуть довести недійсність таких положень трудового договору;

– договір позики та договір поруки захищають підприємство, але не повністю захищають працівника, оскільки він потрапляє у залежність від підприємства, точніше від його бажання періодично укладати додаткові угоди про прощення частини заборгованості. Інакше кажучи, працівник на момент укладення договору позики чи поруки має довіритись підприємству, однак у разі небажання підприємства надалі прощати йому заборгованість, він змушений буде її погашати самостійно. Отже, існує ймовірність того, що працівники не захочуть підписувати такі договори.

Виходячи з викладеного, пропонуємо на розгляд цивільно-правовий договір, який передбачає, що підприємство бере на себе зобов'язання організувати, забезпечити та оплатити навчання працівника, а працівник зобов'язується відшкодувати підприємству частину витрат на навчання пропорційно невідпрацьованому часу у випадку дострокового розірвання трудових відносин за власною ініціативою.

ДОГОВІР № _______
про підвищення кваліфікації
м. Київ   
«___» ____________ 200_ р.


__________________________________________________________________________________, що надалі іменується – «Роботодавець», в особі ____________________________, який діє відповідно до Статуту, з однієї сторони, та громадянин __________________________________________________,
                                                                                                                              (вказати прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає за адресою
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (вказати місце проживання)
паспорт: серія ___________________________, виданий _____________________________________,
який надалі іменується «Працівник», з іншої сторони, уклали цей цивільно-правовий договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Враховуючи взаємну заінтересованість Роботодавця та Працівника у підвищенні кваліфікації останнього, Сторони уклали цей Договір, предметом якого є врегулювання цивільно-правових відносин між Роботодавцем та Працівником відносно порядку та умов оплати Роботодавцем послуги третіх осіб щодо підвищення кваліфікації (або професійної підготовки, навчання, перепідготовки) (далі за текстом Договору – навчання) Працівника.

2. Умови та порядок оплати навчання

2.1. Навчання, порядок і умови оплати якого є предметом регулювання за цим Договором, може здійснюватись у формі семінарів, практикумів та в інших формах, які передбачають підвищення кваліфікації Працівника за напрямком його професійної діяльності у Роботодавця.

2.2. Для реалізації мети щодо навчання Працівника Роботодавець за цим Договором бере на себе зобов'язання організувати, забезпечити та оплатити навчання Працівника шляхом укладання відповідних договорів з третіми особами, діяльність яких передбачає надання послуг з навчання Працівника за напрямком його професійної діяльності у Роботодавця.

2.3. Необхідність та умови кожного навчання, під якими Сторони розуміють а) компанію, що здійснює навчання, б) період та місце навчання, в) вартість навчання, г) ___________________, Сторони погоджують додатково, про що підписується Додаткова угода за формою, що є Додатком № 1 до цього Договору.

2.4. Оплата навчання здійснюється Роботодавцем на умовах та в порядку, що будуть визначені у договорі, який буде укладено з компанією, що здійснює навчання.

2.5. Працівник зобов'язується пройти процес навчання згідно з програмою та умовами, що будуть визначені договором, який буде укладено Роботодавцем з компанією, що здійснює навчання.

2.6. Укладаючи цей Договір щодо порядку та умов оплати Роботодавцем навчання Працівника, Сторони виходять з того, що Працівник має намір перебувати у трудових відносинах з Роботодавцем не менше ___________ місяців з моменту завершення навчання, передбаченого цим Договором:

2.6.1. у випадку розірвання Працівником з власної ініціативи трудових відносин з Роботодавцем до закінчення навчання, Працівник зобов'язується відшкодувати Роботодавцю повний розмір здійснених Роботодавцем витрат на навчання;

2.6.2. у випадку дострокового (до закінчення терміну, вказаного у п. 2.6 цього Договору) розірвання Працівником трудових відносин з Роботодавцем з власної ініціативи, Працівник зобов'язується відшкодувати Роботодавцю частину витрат на навчання пропорційно невідпрацьованій кількості місяців.

3. Прикінцеві положення

3.1. На момент укладання цього Договору Працівник перебуває у трудових відносинах з Роботодавцем.

3.2. Цей договір не регулює трудові відносини між Роботодавцем та Працівником.

3.3. Звільнення Працівника у випадках, передбачених пп. 2.6.1 та 2.6.2 цього Договору, є юридичними фактами, які породжують цивільно-правовий обов'язок у Працівника щодо відповідного відшкодування витрат Роботодавця по оплаті навчання.

3.4. У випадку виникнення спорів з питань, що становлять предмет даного Договору, чи у зв'язку з ним, Сторони вирішують ці питання шляхом переговорів. За неможливості вирішення спору шляхом переговорів вони підлягають вирішенню господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «___» ____________ 200_ р.

3.6. Даний Договір складений українською мовою у двох ідентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
РОБОТОДАВЕЦЬ:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Місцезнаходження:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Поточний рахунок № __________________
в ___________________________________.   
ПРАЦІВНИК:
Місце проживання:
____________________________________
____________________________________
Домашній телефон: ___________________
Службовий телефон: __________________
Паспорт: серія _______ № ______________
виданий «___» ____________ ____ р.
____________________________________
____________________________________
              (вказати орган, що видав паспорт)

Від Роботодавця
______________   
Працівник
_________________
Додаток № 1
до Договору про підвищення кваліфікації
№ ____ від «___» ____________ 200_ р.

ДОДАТКОВА УГОДА №___
до Договору про підвищення кваліфікації
№ ____ від «___» ____________ 200_ р.

м. Київ «___» ____________ 200_ р.

_____________________________________________________________________________________, що надалі іменується «Роботодавець», в особі _____________________________________________, який діє відповідно до Статуту, з однієї сторони, та громадянин _____________________________________________________________________________________,
                                                                            (вказати прізвище, ім'я, по батькові)
що проживає за адресою ________________________________________________________________,
                                                                                                          (вказати місце проживання)
паспорт: серія __________________, виданий ______________________________________________,
який надалі іменується «Працівник», з іншої сторони, уклали цю Додаткову угоду про нижченаведене:

1. На виконання умов Договору про підвищення кваліфікації № ___ від «___» ____________ 200_ р. Сторони погодили навчання, оплата якого здійснюється на умовах та у порядку, визначеному Договором про підвищення кваліфікації:
Компанія, що здійснює навчання   
 

Тематика (напрямок) навчання   
 

Період навчання   
 

Місце навчання   
 

Вартість навчання   
 


2. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і є невід'ємною частиною Договору про підвищення кваліфікації № ___ від «___» ____________ 200_ р.

3. Додаткова угода складена українською мовою у двох ідентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН
РОБОТОДАВЕЦЬ:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Місцезнаходження:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Поточний рахунок № ________________
в __________________________________.   
ПРАЦІВНИК:
Місце проживання:
_______________________________________
_______________________________________
Домашній телефон: ______________________
Службовий телефон: _____________________
Паспорт: серія ________ № ________________
виданий «___» ____________ ____ р.
_______________________________________
_______________________________________
                     (вказати орган, що видав паспорт)

Від Роботодавця
______________   
Працівник
_________________


Сергій Єфімов   
ГК «ПАРИТЕТ»

 
Источник: Комуна
Конференции
 

  Подпишись на рассылку!
:
E-Mail :  Партнеры  Ссылки

  Друзья

2016